Konsulentydelser

Business Impact Analyse (BIA)

En Business Impact Analyse understøtter strategiske beslutninger og prioriteringer. Prioriter dine anlæg ud fra et forretningskritisk perspektiv ved at udføre Business Impact Analyser (BIA). Hvad ville blive indvirkningen på forretningen af en afbrydelse af tilgængelighed til jeres faciliteter og hvad bør du gøre for at undgå afbrydelser i fremtiden? Rapporten giver ledelsen et overblik og tydelige anbefalinger i henhold til prioritering. En opdateret Business Impact Analyse understøtter strategiske beslutninger og prioriteringer.


Coromatic konsulentydelser

Udvikling af business case

Velvalgte finansielle kalkuler understøtter forsvarlige forretningsmæssige beslutninger.
Investeringer i kritiske anlæg kræver behørige finansielle kalkuler til at understøtte forsvarlige forretningsmæssige beslutninger. Business cases udviklet af Coromatic aligner dine forretningsmål og gør ledelsen i stand til at fastsætte disse på lige fod med andre investeringsanmodninger.

Benchmarking

Benchmark driften af en facilitet op imod dine ligemænd.
Baseret på vores unikke benchmarking database og markedsledende surveys er vores kunder i stand til at få et overblik over driften af deres faciliteter. Sammenligning kan foretages op imod mere end 500 organisationer med hovedkvarterer i mere end 10 forskellige lande. Analyser kan foretages pr. branche, land, firmastørrelse med videre.

Valg af beliggenhed

Udvælgelse udføres på verdensplan under fuld fortrolighed.
Investeringer i kritiske faciliteter har stor betydning for sårbarheden af forretningens drift. De kan også have stor betydning for eksterne interessenter. Coromatic udfører udvælgelse af beliggenhed over hele verden, mens vi beskytter vores kunders identitet og overholder tavshedspligt, hvor det kræves.

Teknisk audit

Identifikation af mulige metoder til at sikre et relevant niveau af usårlighed.
Den tekniske audit er baseret på best practice som metode til at identificere potentielle risici i det fysiske miljø og i driften. Auditrapporten inkluderer anbefalinger omkring relevante sårbarhedsniveau og mulige metoder til at imødegå dette.

Serviceniveauaftaler (SLA)

Ledelsens kontrol over performance og serviceniveau.
At sikre ledelsen har kontrol over performance og omkostninger ved at etablere målbare SLA’er (Service Level Agreements) for driften af kritiske faciliteter. Oprethold din ledelsesmæssige kontrol ved at lade Coromatic udføre tilbagevendende gennemgang af serviceniveauaftaler.

Udflytning af driften (outsourcing)

Sikkert skift i sourcing af driften.
Når man sourcer driften af kritiske faciliteter er første fase at udføre overgangen imellem nuværende og nye tilstand. Dette kan være i forbindelse med outsourcing, insourcing eller udskiftning af serviceudbyder. Coromatic planlægger, udfører og kvalitetssikrer denne overgang ved at dække emner som team mobilisering, aktiver, afgrænsning, kundes procesintegrering, roller og ansvar samt dokumentation.

Performanceforbedring

Forøg din kritiske facilitets performance.
Udførelse af forbedring i performanceprogrammer for kritiske faciliteter udgør en særlig udfordring for organisationen. For at realisere C-level mål skal adskillige interessenter alignes, imens de stadig skal udføre den daglige drift. Disse interessenter er typisk IT samt Ejendoms- og Facility Management.
Coromatic planlægger, udfører og kvalitetssikrer forbedringer i performance ved at dokumentere gevinster på langt og kort sigt samtidigt med at foretage cost benefit prioriteringer for at lukke gappet imellem det nuværende niveau og ledelsens krav til et ønsket fremtidigt niveau.

Omkostningsreduktioner

Reduktion og styring af omkostninger.
At udføre omkostningsreduktioner for kritiske faciliteter på en effektiv måde udgør en særlig udfordring for organisationen. For at realisere C-level mål skal adskillige interessenter alignes, imens de stadig skal udføre den daglige drift. Disse interessenter er typisk IT samt Ejendoms- og Facility Management.
Coromatic planlægger, udfører og kvalitetssikrer ved at opstille målbare finansielle mål samt identificere cost drivere og derved sikre gevinster på langt og kort sigt. Emner, der kan afdækkes kan være fuldt lifecycle management, processer og aktiver. Håndtering af inefficient udstyr eller udstyr der har nået end of life (EOL). Ydelsen kan også omfatte håndtering af ændringer i omkostninger fra CAPEX til OPEX.

Key Performance Indicators (KPI)

Implementering af nøgletal for overvågning af forretningens drift.
Implementering og overvågning af de korrekte Key Performance Indicators (KPI’er) er en effektiv metode til at få kontrol over forretningen. Nøgletallene giver ledelsen et grundlag for at evaluere, analysere og optimere driften. Bevar din ledelseskontrol ved gentagen KPI-gennemgang udført af Coromatic.

Disaster Recovery Training (DART)

Når katastrofen rammer er det for sent at etablere eller teste din Disaster Recovery plan.
Hændelser kan have betydelig indvirkning på forretningen, og derfor bør alle kritiske faciliteter have et ordentligt beredskab imod hændelser. Disaster Recovery (DR) inkluderer ikke alene Business Continuity Planning (BCP) og Business Recovery Planning (BRP). Det inkluderer også træning i at sikre beredskabet. Selve formålet med DART er at reducere din organisations sårbarhed samt gennem gentagen træning at holde sårbarheden. Uden træning har planerne ikke bevist deres gyldighed og gentagen træning vil sikre driften af dine kritiske faciliteter i tilfælde af en katastrofal hændelse.

Compliance rådgivning

Få verficeret at driften sker inden for lovgivningens rammer.
Compliance omfatter indsatser for at sikre, at forretningens drift sker i overensstemmelse med brancheforordninger, lovgivning og interne politikker og guidelines. Ved udførsel af compliance review giver Coromatic ledelsen en tredieparts bekræftelse på, at niveauet for compliance er i overensstemmelse med aftalte regelrammer. Rapporten inkluderer anbefalinger til forbedringer og understøtter ledelsens beslutningsproces.

Business Continuity

Ledelsens kontrol over Business Continuity i tilfælde af, at en hændelse indtræffer.
På grund af effekten på forretningen bør af alle kritiske faciliteters driftsafsnit have et ordentligt beredskab og en tilpas kapacitet til at løse eller nedskalere hændelser. Disaster Recovery (DR) begynder med etablering af Business Continuity Planlægning (BCP) og Business Recovery Planlægning (BRP). Det inkluderer også træning i at sikre dette beredskab. Baseret på ændrede forudsætninger såvel som skemalagte formelle reviews, bør planerne tilpasses og forbedres.

Site Portfolio Management

En 360 graders gennemgang af kritiske faciliteter for at realisere forretningens mål.
Styringen af porteføjlen af kritiske faciliteter kræver en evne til at påtage sig en 360 graders gennemgang af emner som: Prioritering baseret på vigtighed for forretningen, investeringer i og afhændelse af aktiver, energiefficiens, driftens finansielle og tekniske performance såvel som sårbarhed. Porteføljemanageren sikrer sig at porteføjlen besidder et afbalanceret mix, der vil realisere gængse C-level mål ved at aligne flere interessenter til ledelsens mål. Disse er typisk IT samt ejendoms- og Facility Management.


Kontakt os

Samtykke