Risikostyring

Risici bør håndteres for at forebyggeog undgå driftsproblemer. Det gælder både digitale og fysiske risici. Der findes dog også en række andre risici. Inden for infrastruktur er det sjældent generationsændringer eller anlæggets forfatning, der kan gøre det vanskeligt at opfylde standarder.

Hvordan påvirkes virksomheden, hvis nedbrud påvirker forretningsprocesserne, og hvad kan der gøres for at forhindre fremtidige driftsforstyrrelser? Coromatic hjælper med at identificere risikoområder og giver anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres for at opretholde forretningsaktiviteter.

Business Impact Analysis (BIA)

Prioritér jeres anlæg ud fra et virksomhedskritisk perspektiv ved at gennemføre konsekvensanalyser – Business Impact Analyses (BIA). Hvordan påvirkes virksomheden, hvis nedbrud påvirker forretningsprocesserne, og hvad kan der gøres for at undgå driftsforstyrrelser i fremtiden? Coromatic giver ledelsen et heatmap og klare anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres. En opdateret konsekvensanalyse giver støtte til strategisk beslutningstagning og prioritering.

Risikoanalyse

Prioritér virksomhedskritisk infrastruktur ud fra et risikoperspektiv ved at foretage en risikoanalyse. Hvor meget påvirkes virksomheden ved forskellige typer nedbrud, og hvad skal der gøres for at undgå disse i fremtiden? Risikoanalysen giver ledelsen svar på spørgsmål om risikoklassificering og sandsynligheden for, at der opstår hændelser. En opdateret risikoanalyse understøtter strategiske processer og beslutningstagning via et solidt grundlag og giver svar på prioriteringsspørgsmål.

Tjenester for virksomhedens kontinuitet

Et passende beredskab samt kapacitet til løsning eller eskalering af hændelser bør baseres på påvirkningen af virksomheden. Alle vigtige anlæg skal have en plan for forventede og uventede hændelser. Disaster Recovery (DR) begynder med, at man etablerer kontinuitetsplanlægning (BCP, Business Continuity Planning) og Business Recovery Planning (BRP). Det omfatter også uddannelse for at sikre dette beredskab. Planerne bør tilpasses og forbedres i forbindelse med ændrede forhold, men også i forbindelse med planlagte formelle revisioner.

Teknisk revision

Den tekniske revision identificerer potentielle risici i det fysiske miljø og driften. Den er baseret på god praksis for sådanne revisioner. Revisionsrapporten indeholder anbefalinger om et passende niveau af modstandsdygtighed for anlægget samt mulige måder at opnå dette på.

Compliance (overholdelse)

Compliance omfatter bestræbelser på at sikre, at forretningsdriften overholder love og bestemmelser, sikkerhedskrav, er robust og holdbar, overholder branchens bestemmelser samt interne politikker og retningslinjer. Ved at gennemføre en granskning i forhold til definerede normer kan Coromatic give ledelsen en uafhængig granskning af overensstemmelsen i henhold til aftalte rammer. Rapporten indeholder anbefalinger til forbedringer og tjener som støtte til beslutningstagning i ledelsen.

Energikortlægning

Coromatic følger EU-direktivet om energikortlægning i store virksomheder (EDD 2012/27 / EU), som er implementeret som lokal lovgivning i alle medlemslande. Loven fastslår, at store virksomheder er forpligtet til at gennemføre kvalitetssikrede energikortlægninger mindst hvert fjerde år. Energikortlægningen giver svar på, hvor meget ​​energi der forbruges årligt, samt hvor meget der bruges til at drive virksomheden. Den giver også forslag til omkostningseffektive foranstaltninger, som ledelsen kan tage for at reducere energiforbruget og investeringerne for disse. Dette medfører, at kunden er i stand til at forbedre energieffektiviteten. Rapporten udarbejdes i henhold til direktivet og anmeldes til den relevante myndighed.


Kontakt os

Samtykke