Generatoranlæg Coromatic

Generatoranlæg med individuelle løsninger

Containeranlæg

I takt med et stadigt øget effektbehov og manglende plads i eksisterende bygninger, er behovet stigende for individuelle løsninger. For at imødekomme denne efterspørgsel tilbyder vi generatoranlæg i 20″ eller 40″ containere, samt specialbyggede containere eller teknikhuse. Denne form for løsningsvalg er ofte udgiftsbesparende ved installation, da der ikke skal optages plads i eksisterende bygninger.

 

Bedre isolering og reduceret varmetab

I forhold til den traditionelle udendørs canopy løsning, giver denne løsning mulighed for bedre isolering, som medfører et reduceret varmetab under stilstand, samt bedre lyddæmpning for mindre støj til omgivelserne. Der er også mulighed for at installere større dieseltank anlæg og tavleanlæg i container. Desuden opnås en bedre sikring mod hærværk. Et containeranlæg kan leveres som et nøglefærdigt ”kraftværk” med et minimum af installationsarbejde, bedre forhold ved servicering og let mulighed for at medtage anlæg ved evt. flytning.

Styringen er en væsentlig del af et generatoranlæg

Der kan være krav til både simple og komplekse virkemåder, eller blot krav til at styringen tilpasses eksisterende forhold og funktionaliteter, ved eksempelvis udbygning af et eksisterende anlæg. Det kan være en standardstyring for et enkelt anlæg, et anlæg med mulighed for synkronisering med offentlig forsyning, parallel drift af flere anlæg eller et større system for et hospital med skrappe krav til opstartstid og driftssikkerhed

Vi kan opbygge en pålidelig generatorstyring med mulighed for kommunikation til et overordnet system, for eksempel via MODBUS eller Ethernet for web-baseret løsning. Vi har stor erfaring med at udskifte styringssystemer, hvor hardware er forældet eller defekt, med moderne styrepaneler.

 

Ikke synkroniserende

Ikke synkroniserende styring (Ø-drift) af generatoranlæg anvendes i mange installationer med et enkelt generatoranlæg typisk op til 500kVA. Det er den simpleste og billigste styringsform for sikring af kritiske installation med brug af generator som back-up. Der er ved denne styringsform ikke mulighed for blinkfri tilbage kobling til forsyningsnettet og samt lasttest mod nettet. Denne type styring betinger en belastningsomskifter, som kan være udført med motoromskifter, kontaktorer eller anden form for tilsvarende omkobling imellem to forsyningskilder.

 

Synkroniserende

Det synkroniserende generatoranlæg er en kompleks styringsmetode, som kræver generatorstyrepanel med flere driftsformer og –indstillinger end den ikke synkroniserende. Bestykning af hovedtavle, ved valg af synkroniserende anlæg, er afgørende for korrekt funktionalitet. Hovedtavlerne omfatter blandt andet udstyr til kobling imellem net- og generatorforsyningen, herunder motoriseret net- og generatormaksimalafbrydere. Der er også øget krav til elinstallationen, hvor flere kabler mellem generatoranlæg og hovedtavlen, afsætning af målekredse og grupper til hjælpeforsyninger skal afstemmes med den aktuelle styring.

Ved synkroniserende styring vil der være mulighed for blinkfri tilbagekobling til forsyningsnettet, test mod nettet samt parallel kørsel af flere generator anlæg.

 

Kommunikation
Kommunikation fra generatoranlæg vil i den simple form foregå via potentialfrie overdragerrelæer, hvor man typisk kan få besked når generator er i drift, ved fællesfejl, lavt brændstofniveau samt besked hvis anlægget ikke er i automatik. Dette er typisk ønske for styrepaneler for det ikke-synkroniserende generatoranlæg.

Ved de synkroniserende styrepaneler vil der være mulighed for at anvende bl.a. MODBUS, PROFIBUS og Ethernet kommunikation. Det vil sige at der her er mulighed for at hente samtlige informationer og alarmer som generatoranlæg og styring kan levere.

Det er muligt at kombinere begge typer kommunikation, hvis der er ønske om dette i specifikke projekter.

 

Koblingstavler

Ved installation af et generatoranlæg kan der være behov for at ændre på hovedtavlens opbygning og bestykning for at få samspillet imellem netforsyning og generatorforsyning til fungere korrekt.

Har der ikke tidligere være tilsluttet et generatoranlæg, vil der typisk skulle laves enten en tilpasning direkte i den eksisterende tavle, eller udvides med en supplerende tavlesektion, som kan arbejde sammen med styringen af generatoranlægget. Sådanne tavle ombygninger, eller leverancer, skal typiske ske i tæt samarbejde med slutkunden, for at sikre mindst mulig påvirkning af den igangværende arbejdsgang i virksomheden. Her har Coromatic omfattende kundskab og erfaring af trække på, som er nødvendig for at sikre en succesfuldt forløb.

Leveres tavlen af en anden leverandør end Coromatic, kan vi tilbyde et tæt samarbejde med tavleproducenten, eller underleverandøren, for at sikre at tavlen stemmer overens med de funktionsmæssige krav til den aktuelle styring, og kundens forventninger til funktionalitet. Indirekte sikres mod utilsigtede nedlukninger og ombygninger i tavlen efter leverance ved at gøre brug af Coromatics erfaring og kendskab.

Et tæt samarbejde med enten tavlebygger eller underleverandør er nøglen til den rigtige løsning første gang.

Installation

Installering af generatoranlæg vil kræve en række af installationer. Ved indendørs anlæg skal der udføres ventilation for at håndtere overfladevarme og køling af generatoranlæg. Dette sker ved at der laves luftindtag fri for frisk luft, samt luftafkast, og til det fri for at komme af med den varme luft. Det er altid en god ide at montere motorspjæld i luftindtag og luftafkast, for at holde på rumvarmen ved generator stilstand, og derved mindske driftsomkostningerne i forbindelse med varmetab.

Udvendigt monteres rist, så der ikke kan trænge regn ind i rummet. Ristene laves typisk i aluminium, men kan også laves i stål eller indfarves, ved krav om specifikke farver på bygningsfacaderne.

Coromatic generatoranlæg
For håndtering af røggas skal der udføres udstødning til det fri. Udstødning skal isoleres for at undgå brandskader ved berøring. Ved placering af afkastet fra udstødningen skal der tages hensyn til omgivelserne, færdsel i afkastområdet og myndighedskrav. Ved udendørs canopy generatoranlæg vil den mekaniske installation være simpel, da generatoranlæg er inklusive ventilation og udstødning fra producent. Krav til udendørs anlæg er, at underlaget hvor generatoranlæg skal placeres, skal være plant og stabilt.

Udover den mekaniske installation skal der udføres el-arbejde i forhold til kraftkabler, styrekabler med videre mellem generatoranlæg og hovedtavle. Installering af generatoranlæg vil typisk kræve ombygning af hovedtavlen, hvis der ikke tidligere har været installeret et generatoranlæg.

 

Tankanlæg

Tankanlæg til generatoranlæg tager altid udgangspunkt i krav til drifttimer, certificeringer, lokale krav, myndighedskrav mv. Typisk udføres dagtank placeret ved generatoranlæg eller som en integreret del af selve anlægget. Ved mange generatorinstallationer vil en dagtank være nok til at opretholde nødvendige driftstimer. Ved større krav til driftstimer udføres der lagertank, typisk placeret andet sted end dagtank.

Ved udførelse med både dagtank og lagertank skal der anvendes pumpeløsning for at kunne flytte brændstoffet sikkert og automatisk mellem lagertank og dagtank. Der skal ligeledes udføres niveaufølere for kontrol af dieseloliestand og styring af pumpe. Disse elementer kan enten integreres i generatorstyringen eller laves som særskilt, decentral styring.

Dieseltanke skal udføres i henhold til Miljøministeriets Tank bekendtgørelse BEK nr. 1321.

 

Coromatic er en totalleverandør

En generatorleverance fra Coromatic kan være en samlet pakkeløsning indeholdende eksempelvis et eller flere af følgende ydelser:

 • vejledning for rigtigt valg
 • udført projektering
 • planlægning
 • tegningsarbejde
 • installation af generator
 • el-arbejde inklusiv tavler
 • diesel installation
 • ventilation
 • lyddæmpning
 • køling
 • udstødningssystem
 • skorsten
 • containeranlæg
 • opstart af generator
 • dokumentation af alle el- og bygningstegninger
 • forberedelse af myndighedsgodkendelser
 • koordinering af de involverede parter

Hermed sikrer Coromatic, at der er fokus på din løsning fra start til slut.

Projektering og rådgivning

Med udgangspunkt i lastanalyse, virkemåde, evt. fremtidsperspektiv, fysiske forhold og forhold til omgivelserne designer vi generatorløsningen. Løsningsvalg og plan for udførelse vil altid ske i tæt samarbejde bygherre, slutbruger og rådgiver.

 

Coromatic specialløsninger

Hvis den ønskede generatorløsning ikke kan leveres fra en af vores leverandører, bygger vi på eget værksted generatoranlæg ud fra kundespecifikke beskrivelser. Efter produktion af generatoranlæg kan vi udføre fabrikstest i vores testanlæg, så vi sikrer at anlæg virker og yder som beskrevet. Vi kan også tilbyde at lave andre former for løsninger i enten containere eller teknikhuse, til brug i faste installationer, mobile nødstrømsløsninger, modulopbyggede datacentre eller andre kundespecifikke ønsker.